Thursday, 06 February 2020 12:19

onze coronaproof events maatregelen / our coronaproof events measurements

Dit zijn de maatregelen voor onze coronaproof concerten / our coronaproof events measurements ( English below )
IN- EN UITGANG
De in- en uitgang, looprichting, alsook de één meter posities worden gemarkeerd. Je mag telkens maar 1 positie opschuiven.
Elke bezoeker draagt verplicht een mondmasker. Dit vanaf het moment je in de wachtrij staat tot je het gebouw verlaat. Breng, indien mogelijk, je eigen mondmasker mee. Bij het binnenkomen dienen de handen gedesinfecteerd te worden. Er wordt desinfecterende handgel voorzien aan de ingang.
Er wordt een aanwezigheidsregister bijgehouden. Iedere bezoeker zal voor het betreden van de concertlocatie gevraagd worden zijn naam, familienaam en telefoonnummer te geven aan de inkommedewerker. Deze gegevens worden na een maand vernietigd en niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
TIJDENS HET EVENEMENT
Alle evenementen gaan zittend door. Gelieve dit te respecteren.
Ook tijdens het concert blijft het dragen van een mondmasker verplicht.
Toeschouwers mogen evenementen bijwonen met hun bubbel en naast elkaar zitten. Het zitplan wordt opgemaakt op basis van het aantal tickets aangekocht per persoon. Bubbels worden steeds één meter uit elkaar gezet en stoelen mogen niet verplaatst worden.
HORECA
Bediening gebeurt aan tafel. Enkel cash betalen is mogelijk!
Er wordt uitsluitend zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan.
SANITAIR
Social distancing geldt in het sanitair. Respecteer ook hier de anderhalvemeter markeringen.
In de toiletten voorzien we handzeep met wegwerptissues. Het sanitair wordt regelmatig gereinigd.
Gelieve ook je eigen verantwoordelijkheid te nemen en zowel voor als na je toiletbezoek je handen te reinigen.
VERDER OOK NOG EVEN DIT...
Ben je ziek of vertoonde je 7 dagen voor het evenement symptomen dan vragen we je vriendelijk om niet deel te nemen aan het event.
We adviseren het publiek om geen verschillende activiteiten binnen dezelfde week te plannen.
Volwassen en kinderen uit risicogroepen zijn welkom op de evenementen, maar hun aanwezigheid impliceert dat zij zelf of hun ouders een inschatting van het risico maken. Tot de risicogroep behoren personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met ernstige obesitas, personen met hartziekten, long- of nieraandoeningen en personen met kanker of van wie het immuunsysteem verzwakt is.
1 bestelling = 1 bubbel.
Het is na het bestellen niet meer mogelijk om bubbels samen te voegen.
Kom tijdig en volg de regels, om zo alles coronaproof te laten verlopen.
ENGLISH:
These are the measures for our corona-proof concerts
ENTRANCE AND EXIT
The entrance and exit, direction of walking, as well as the one and a half meter positions are marked. You can only move 1 position at a time.
Every visitor is obliged to wear a mouth mask. This from the moment you are in the queue until you leave the building. If possible, bring your own face mask. Hands must be disinfected upon entering. Disinfectant hand gel is provided at the entrance.
An attendance register is kept. Every visitor will be asked to give his name, surname and telephone number to the entrance worker before entering the concert location. This data will be destroyed after one month and not used for commercial purposes.
DURING THE EVENT
All events are seated. Please respect this.
Wearing a mouth mask will also remain mandatory during the concert.
Spectators are allowed to attend events with their bubble and sit next to each other. The seating plan is based on the number of tickets purchased per person. Bubbles are always spaced five feet apart and chairs should not be moved.
HORECA
Service is done at the table. Only cash payment is possible!
Consumption is exclusively seated. Consumption at the bar or standing up is not allowed.
SANITARY
Social distancing applies to sanitary facilities. Respect the 1.5 meter markings here too.
In the toilets we provide hand soap with disposable tissues. The sanitary facilities are cleaned regularly.
Please also take your own responsibility and clean your hands both before and after your visit to the toilet.
ALSO FURTHER THIS ... If
you were ill or showed symptoms 7 days before the event, we kindly ask you not to participate in the event.
We advise the public not to schedule different activities within the same week.
Adults and children from risk groups are welcome at the events, but their presence implies that they themselves or their parents make an assessment of the risk. The risk group includes persons over 65 years of age, persons with diabetes, persons with severe obesity, persons with heart disease, lung or kidney disease and persons with cancer or whose immune system is weakened.
1 order = 1 bubble.
It is no longer possible to merge bubbles after ordering.
Come on time and follow the rules to ensure that everything runs corona-proof.